Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Komunikaty

PRZEDSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI Z RODZICAMI pt. ,, MOJA MAŁA OJCZYZNA"

Przedszkole Gminne w Gwiazdowie filia w Boleszewie serdecznie zaprasza rodziców
z dziećmi do udziału w przedszkolnym konkursie plastycznym pt,, MOJA MAŁA OJCZYZNA"


INFORMACJE O KONKURSIE, ORAZ ZAŁĄCZNIKI DOSTĘPNE W PRZEDSZKOLU U PANI A.MIELCZAREK
ORAZ U PANI S.CZOSNEK

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
dla dzieci z rodzicami pt.:„Moja Mała Ojczyzna”

1 Konkurs kierowany jest do dzieci z Przedszkola Gminnego w Gwiazdowie, Przedszkola Gminnego w Gwiazdowie filia w Boleszewie, Przedszkola Gminnego w Gwizadowie filia w Sławsku.
2.Kategorie wiekowe :
•3-4 – latki
•5-6-latki
CEL KONKURSU
Celem konkursu jest:
•rozwijanie zainteresowania znaczeniem Polski Niepodległej wśród dzieci,
•pielęgnowanie i utrwalanie wartości patriotycznych oraz szacunku dla osiągnięć Polski Niepodległej,
•popularyzacja wiedzy i świadomości o Polsce Niepodległej,
•rozwijanie i promowanie uzdolnień artystycznych dzieci,
•motywowanie dzieci do rozwijania pasji historycznych i artystycznych,
•kształtowanie wrażliwości estetycznej,
PRACA KONKURSOWA
1.Praca konkursowa powinna spełniać następujące kryteria:
•temat pracy konkursowej – prace mogą przedstawiać artystyczne wizje autorów z zachowaniem szacunku dla tematyki Konkursu;
•rozmiar – praca konkursowa powinna być wykonana w formacie A4
• technika i forma dowolna
•praca powinna być wykonana przez dziecko przy udziale rodziców
2.Każda praca plastyczna powinna zawierać metryczkę( imię i nazwisko dziecka, wiek dziecka imię, informację z kim dziecko wykonywało pracę)
3.Do pracy należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr1) . Prace bez odpowiednich załączników nie będą brane pod uwagę.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1.Udział w Konkursie i podanie danych związanych z udziałem w nim są całkowicie dobrowolne.
2.Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
3.Prace konkursowe należy dostarczyć w terminie do dnia 28 lutego 2019 r. do swoich wychowawców.

OCENA PRAC KONKURSOWYCH ORAZ OGŁOSZENIE WYNIKÓW
1. Przedszkole powołuje komisję konkursową, w skład której wchodzi trzech członków (dwóch nauczycieli przedszkola oraz przedstawiciel Rady Rodziców) .
2.Podczas oceny prac konkursowych komisja będzie brała pod uwagę:
•zgodność pracy z tematyką Konkursu,
•oryginalność i kreatywność w ujęciu tematu,
•sposób ujęcia tematu,
•walory artystyczne, m.in. kompozycja, kolorystyka, technika wykonania.
3.Laureaci trzech pierwszych miejsc i wyróżnień w obu kategoriach otrzymają nagrody rzeczowe.
4.Komisja może także, poza nagrodami dla najlepszych prac, przyznać wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej
4.Ogłoszenie wyników konkursu wraz z prezentacją najlepszych prac nastąpi 8 marca 2019r.

Komunikat 2019-02-18, 19:37 | autor: Agnieszka Mielczarek
Przedszkolowo.pl logo