Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Komunikaty

UWAGA RODZICE ! PRZEDŁUŻONO OGRANICZONE FUNKCJONOWANIE PRZEDSZKOLA

ZARZĄDZENIE nr 7/2020
Dyrektora Przedszkola Gminnego w Gwiazdowie
z dnia 05 maja 2020 r.
w sprawie: czasowego zawieszenia zajęć w Przedszkolu Gminnym w Gwiazdowie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Działając na podstawie:

§ 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), § 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410), § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493),
po uzyskaniu zgody organu prowadzącego

zarządzam, co następuje:
§ 1.
1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Przedszkola Gminnego w Gwiazdowie w okresie od dnia 6 maja 2020 r. do dnia 24 maja 2020 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania Przedszkola Gminnego w Gwiazdowie są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w oparciu o Zarządzenie nr 6/2020 Dyrektora Przedszkola Gminnego w Gwiazdowie z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie nowelizacji organizacji nauczania zdalnego w okresie zawieszenia zajęć w przedszkolu oraz obowiązków nauczycieli.
§ 2
Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronach internetowych oraz na tablicach ogłoszeń Przedszkola Gminnego w Gwiazdowie, Przedszkola Gminnego w Gwiazdowie Filia w Sławsku, Przedszkola Gminnego w Gwiazdowie Filia w Boleszewie.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Małgorzata Jakimiak dyrektor
Komunikat 2020-05-06, 06:57 | autor: MAŁGORZATA JAKIMIAK
Przedszkolowo.pl logo