- RAMOWY ROZKŁAD DNIA

Zalecane warunki i sposób realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego:
W trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania i kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym zaleca się następujące proporcje zagospodarowania czasu przebywania w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym:

1) co najmniej jedną piątą czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela);
2) co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci – jedną czwartą czasu) dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje
przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.);
3) co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci – nie więcej niż jedną piątą czasu) zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według programu wychowania przedszkolnego;
4) pozostały czas przeznacza się, odpowiednio do potrzeb, na realizację:
a) dowolnie wybranych przez nauczyciela czynności (z tym, że w tej puli czasu mieszczą się czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne),
b) pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
c) zajęć rewalidacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych.

Ramowy rozkład dnia w przedszkolu

7:00-8:30
Schodzenie się dzieci. Gry, zabawy i zajęcia dowolne według pomysłów dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela. Zabawy integrujące grupę zróżnicowaną wiekowo. Praca indywidualna z dzieckiem, Obserwacja pedagogiczna.

8:30- 9:30
Ćwiczenia poranne, ze śpiewem, przy muzyce, zabawy ruchowe w grupie organizowane przez nauczyciela. Rozmowy kierowane z dziećmi zgodne z tematyką kompleksową i zainteresowaniem dzieci. Przygotowujemy się do śniadania. Śniadanie .
Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych, związanych z samoobsługą dziecka i przygotowaniem do śniadania. Kształtowanie nawyków samodzielnego, estetycznego i kulturalnego zjadania posiłku.

9:30-10:30 Uczestniczymy w zabawach i sytuacjach edukacyjnych
Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego, wyzwalające aktywność dziecka w różnych sferach rozwojowych.

10:30-11:00 Zabawy dowolne w sali przedszkolnej

11:00-12:00 Bawimy się w ogrodzie przedszkolnym
Gry i zabawy ruchowe na powietrzu, w tym zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowo-ogrodnicze, spacery i wycieczki. ( w przypadku nieodpowiedniej pogody gry i zabawy ruchowe w salach).

12:00 - 12:30
Przygotowujemy się do II posiłku. II śniadanie.
Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych, związanych z samoobsługą dziecka i przygotowaniem do posiłku. Kształtowanie nawyków samodzielnego, estetycznego i kulturalnego zjadania posiłku.

12:30-13:00
Odpoczywamy.Zabawy i zajęcia relaksacyjne i odprężające; kwadrans na bajkę, muzykoterapia. Podsumowanie wydarzeń dnia- utrwalenie piosenek i wierszyków. Praca indywidualna z dziećmi realizującymi roczne przygotowanie przedszkolne.Zabawy dowolne, dydaktyczne organizowane w sali.

13:00-14:00 Bawimy się w kącikach zainteresowań lub w ogrodzie przedszkolnym .
Zabawy edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci, zabawy integrujące grupę zróżnicowaną wiekowo, obserwacja pedagogiczna, praca indywidualna, zabawy swobodne na placu zabaw. Rozchodzenie się dzieci.

Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego realizowana jest w godzinach 8:00- 13:00Przedszkolowo.pl logo